Edukacija

„Kompostiranje i organska poljoprivreda u službi zaštite životne sredine“

Sredstvima Fonda za razvoj neprofitnog sektora Pokret gorana i volonterski centar Vojvodine je od januara do juna 2008. godine u Sremskim Karlovcima realizovan projekat “Kompostiranje i organska proizvodnja u službi zaštite životne sredine”.
Kompostiranje je proces prirodnog raspadanja organskih materija u kojem se mikroorganizmima obezbeđuju pogodni uslovi za razgradnju sa ciljem dobijanja organskog đubriva – komposta. Putem edukacije građana svih starosnih kategorija o kompostiranju, podstiče se razvoj svesti za zdravu životnu sredinu i promenu ponašanja prema biorazgradivom otpadu, koji se može reciklirati umesto gomilati na deponijama.
Organska poljoprivreda, kao deo održivog razvoja, je naročito pogodna za zaštićena prirodna dobra i njihovu okolinu, i zato je drugi cilj ovog projekta obučiti poljoprivredne proizvođače o ovakvom vidu proizvodnje.

Obuka o kompostiranju i organskoj poljoprivredi obuhvatila je teoretski i praktični deo. Za teoretsku obuku odštampani su edukativni posteri i brošure koji su na slikovit, jasan i sažet način dali uputstva o tome “ko, šta, gde, kada…”. Za praktični deo obuke bio je postavljen ogledni komposter sa svom pratećom opremom i instrumentima u dvorištu Bogoslovije. Praktični deo obuke o organskoj poljoprivredi obuhvatio je i posetu nekoj od organskih farmi u Vojvodini. Organski poljoprivredni proizvođači sa višegodišnjom praksom, inače stručni saradnici na ovom projektu, aktivno su učestvovati u predavanjima i radionicama o organskoj proizvodnji, i time obezbedili njen visok kvalitet.

– Ciljevi projekta:

1. unapređenje opšte ekološke svesti kod svih starosnih kategorija stanovništva Sremskih
Karlovaca,
2. smanjenje biološkog otpada na deponijama i njegovo zbrinjavanje putem kompostiranja u
domaćinstvima,
3. motivisanje i obuka poljoprivrednih proizvođača da usvoje i implementiraju organski (ekološki) način gajenja poljoprivrednih kultura.

– Ostvareni rezultati:

Kroz obuku je prošlo ukupno oko 430 građana svih starosnih kategorija i to:

 1. oko 100 dece predškolskog uzrasta iz vrtića „Kockica“ u Sremskim Karlovcima
 2. oko 200 učenika osnovne škole „23. oktobar“ u Sremskim Karlovcima
 3. oko 50 učenika Bogoslovije “Svetog Arsenija” u Sremskim Karlovcima
 4. oko 80 poljoprivrednih proizvođača i zainteresovanih građana

Za potrebe sprovođenja edukacije napravljen je sledeći materijal:

 1. brošura o kompostiranju – namenjena učenicima osnovne i srednje škole i odraslima
 2. plakat o kompostiranju – namenjen predškolskoj deci
 3. flajer o kompostiranju – namenjen predškolskoj deci
 4. plakat za najavu obuke o kompostiranju – namenjen za zainteresovane građane

Na osnovu ankete koja je sprovedena sa svim polaznicima obuke uočeno je da su građani svih uzrasnih kategorija imali nizak nivo znanja o kompostiranju i načinu zbrinjavanja organskog otpada. Nakon sprovedene edukacije o kompostiranju, nivo znanja je znatno uvećan, a što je posebno značajno, deca i učenici su bili vrlo zainteresovani za temu i aktivno su učestvovali u obuci. Nešto slabiji odziv i zainteresovanost za temu je uočena kod odraslih građana Sremskih Karlovaca.

Ruralni razvoj

Edukacija poljoprivrednih proizvođača u ruralnim područjima Vojvodine

o perspektivnim vrstama proizvodnje

Cilj ovog projkta bio je edukacija i osposobljavanje poljoprivrednika za one vrste i vidove primarne poljoprivredne proizvodnje koji obezbeđuju održiv razvoj, posebno u ruralnim, odnosno nerazvijenim i nedovoljno razvijenim opštinama u Vojvodini.

Ciljna grupa su bili aktivni poljoprivredni proizvođači iz 11 opština koje spadaju u najnerazvijenije, sa ostvarenim prihodima ispod donje granice vojvođanskog proseka, sa niskim demografskim potencijalom i niskom stopom zaposlenosti.

Program edukacije se sprovodio na tri različita mesta:

Grupa 1 – Čoka (poljoprivrednici iz opštine Čoka, Novi Bečej i Novi Kneževac)

Grupa 2 – Alibunar (poljoprivrednici iz opština Opovo, Kovačica, Alibunar, Plandište i Sečanj)

Grupa 3 – Sremski Karlovci (poljoprivrednici iz opština Titel, Irig i Sr. Karlovci).

Teme koje je obuhvatila edukacija su sledeće:

 • Proizvodnja lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja,
 • Proizvodnja gljiva,
 • Organska poljoprivredna proizvodnja, kompostiranje i vetrozaštitni pojasevi.
Svaka grupa zasebno je prošla kroz teoretski deo obuke koji se sastoji iz dva celodnevna seminara i obuhvata sve tri teme, odnosno vrste proizvodnje. Praktični deo edukacije podrazumevao je posetu Zavodu za hmelj, sirak i lekovito bilje u Bačkom Petrovcu, organskoj farmi u Kisaču i nekom od proizvođača gljiva.

Čitav projekat se sprovodio kroz saradnju sa predstavnicima lokalne vlasti, poljoprivrednim zadrugama i lokalnim goranskim organizacijama u opštinama koje obuhvata projekat.

Kroz program obuke osposobljeno je oko 150 poljoprivrednih proizvođača za perspektivne vrste proizvodnje koje ne zahtevaju velika početna ulaganja.

Primenom stečenog znanja u vlastitoj proizvodnji, poljoprivrednici mogu značajno uvećati svoje prihode, inicirati razvoj preradnih kapaciteta i uvećati potrebu za upošljavanjem dodatne radne snage. U takvom privrednom ambijentu je realno očekivati i povećanje demografskog potencijala u ovim opštinama.