Kompostiranje

„Kompostiranje i organska poljoprivreda u službi zaštite životne sredine“

Sredstvima Fonda za razvoj neprofitnog sektora Pokret gorana i volonterski centar Vojvodine je od januara do juna 2008. godine u Sremskim Karlovcima realizovan projekat “Kompostiranje i organska proizvodnja u službi zaštite životne sredine”.
Kompostiranje je proces prirodnog raspadanja organskih materija u kojem se mikroorganizmima obezbeđuju pogodni uslovi za razgradnju sa ciljem dobijanja organskog đubriva – komposta. Putem edukacije građana svih starosnih kategorija o kompostiranju, podstiče se razvoj svesti za zdravu životnu sredinu i promenu ponašanja prema biorazgradivom otpadu, koji se može reciklirati umesto gomilati na deponijama.
Organska poljoprivreda, kao deo održivog razvoja, je naročito pogodna za zaštićena prirodna dobra i njihovu okolinu, i zato je drugi cilj ovog projekta obučiti poljoprivredne proizvođače o ovakvom vidu proizvodnje.
Obuka o kompostiranju i organskoj poljoprivredi obuhvatila je teoretski i praktični deo. Za teoretsku obuku odštampani su edukativni posteri i brošure koji su na slikovit, jasan i sažet način dali uputstva o tome “ko, šta, gde, kada…”. Za praktični deo obuke bio je postavljen ogledni komposter sa svom pratećom opremom i instrumentima u dvorištu Bogoslovije. Praktični deo obuke o organskoj poljoprivredi obuhvatio je i posetu nekoj od organskih farmi u Vojvodini. Organski poljoprivredni proizvođači sa višegodišnjom praksom, inače stručni saradnici na ovom projektu, aktivno su učestvovati u predavanjima i radionicama o organskoj proizvodnji, i time obezbedili njen visok kvalitet.

– Ciljevi projekta:

1. unapređenje opšte ekološke svesti kod svih starosnih kategorija stanovništva Sremskih
Karlovaca,
2. smanjenje biološkog otpada na deponijama i njegovo zbrinjavanje putem kompostiranja u
domaćinstvima,
3. motivisanje i obuka poljoprivrednih proizvođača da usvoje i implementiraju organski (ekološki) način gajenja poljoprivrednih kultura.

Ostvareni rezultati:

Kroz obuku je prošlo ukupno oko 430 građana svih starosnih kategorija i to:

  1. oko 100 dece predškolskog uzrasta iz vrtića „Kockica“ u Sremskim Karlovcima
  2. oko 200 učenika osnovne škole „23. oktobar“ u Sremskim Karlovcima
  3. oko 50 učenika Bogoslovije “Svetog Arsenija” u Sremskim Karlovcima
  4. oko 80 poljoprivrednih proizvođača i zainteresovanih građana

Za potrebe sprovođenja edukacije napravljen je sledeći materijal:

  1. brošura o kompostiranju – namenjena učenicima osnovne i srednje škole i odraslima
  2. plakat o kompostiranju – namenjen predškolskoj deci
  3. flajer o kompostiranju – namenjen predškolskoj deci
  4. plakat za najavu obuke o kompostiranju – namenjen za zainteresovane građane

Na osnovu ankete koja je sprovedena sa svim polaznicima obuke uočeno je da su građani svih uzrasnih kategorija imali nizak nivo znanja o kompostiranju i načinu zbrinjavanja organskog otpada. Nakon sprovedene edukacije o kompostiranju, nivo znanja je znatno uvećan, a što je posebno značajno, deca i učenici su bili vrlo zainteresovani za temu i aktivno su učestvovali u obuci. Nešto slabiji odziv i zainteresovanost za temu je uočena kod odraslih građana Sremskih Karlovaca.