Nastavlja se proces određivanja puteva razvoja Karlovaca

Drugi okrugli sto u sklopu priprema za proces kreiranja Plana razvoja Sremskih Karlovaca, koje su započele
prošlog leta, a kojim treba da se definišu ključne preporuke koje će u formi dokumenta biti predate timu u
lokalnoj samoupravi koji će raditi plan razvoja, kako je u decembru i najavljeno održan je prošlog petka u
„Ekološkom centru Radulovački“ uz učešće velikog broja predstavnika vlasti, institucija, nevladinih organizacija
i zainteresovanih građana. Održani okrugli sto pokazao je da je ogroman broj sugrađana zainteresovan za
otvoren razgovor o problemima sredine u kojoj žive i načinima za njihovo prevazilaženje. Pokret gorana
Vojvodine u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom pokretač je procesa definisanja kvalitetnih i
optimalnih razvojnih ciljeva, sa fokusom na one koji u nekoj meri obuhvataju oblast zaštite životne sredine, i
zalaže se za to da budući razvojni plan opštine Sremski Karlovci bude u što većoj meri usmeren ka ciljevima
Ujedinjenih nacija o održivom razvoju do 2030.. Raspravljalo se o devet definisanih prioritetnih ciljeva
Karlovaca i to će za najduže desetak dana biti u formi dokumenta predato predstavnicima opštinske vlasti.
Sremski Karlovci su 2010. godine doneli Strateški plan razvoja koji je istekao 2020.god, pa je pravo vreme da
se kreira novi za narednih sedam godina. Prethodna strategija je bila kreirana uz učešće velikog broja građana,
više od dve stotine njih dalo je doprinos izradi tog dokumenta, što predstavlja njegovu posebnu vrednost. Novi
proces planiranja takođe predviđa uključivanje predstavnika svih slojeva karlovačkog društva i da plan bude
usklađen s republičkim i pokrajinskim dokumentima. Prethodne strategije su bile spisak nerealnih želja, bez
jasnog viđenja mogućnosti da se zacrtano realizuje. Zato je važno da se ovaj plan napravi realno, ali ne
neambiciozno. Ranija dokumenta nisu predviđala mehanizam za praćenje sprovođenja, pa nije moguće
analizirati i oceniti učinjeno, što ovog puta neće izostati.

-Proces je otpočeo lane analizom planskih dokumenata koje karlovačka opština poseduje, nakon toga je u
decembru održan prvi okrugli sto, a zatim i akcija postavljanja ložišta na Dunavcu – objašnjava Blagojević. –
Potom je usledilo sumiranje svega izrečenog na prvom skupu i zaključaka do kojih se došlo pri analizi planova i
tako je nastao predlog ključnih ciljeva i mera koje bi trebalo u oblasti zaštite životne sredine da se urade u
Karlovcima. Prema onome što je spomenuto na okruglom stolu kada je reč o dostupnosti vode za piće i
kanalizaciji, kao nedostatak istaknuta je činjenica da lokalna samouprava nije vlasnik vodovodne i
kanalizacione mreže koja postoji na njenoj teritoriji, iz čega proističe niz drugih problema. Jedan od njih je
nepostojanje jedinstvenog katastra podzemnih instalacija i zato je zaključeno da je neophodno snimanje
mreže i legalizacija svih priključaka da bi se mreža upisala kao vlasništvo Sremskih Karlovaca.
Blagojević kaže da su svi saglasni da je drugi izazov kada je u pitanju zaštita životne sredine i zdravlje
stanovnika u Sremskim Karlovcima to što je vodovodni dovodnik od Novog Sada od azbesta, a da za blago koje
ovo mesto poseduje u vidu mnogobrojnih arteških bunara i kaptažnih izvora, ne postoji plan održavanja i
zaštite. Nije zaobiđen ni problem s otpadom.
– Raspravljalo se o devet definisanih prioritetnih ciljeva Karlovaca i to će za najduže desetak dana biti u formi
dokumenta predato predstavnicima opštinske vlasti – kaže Blagojević i dodaje da će i dva petnaestominutna
filma biti prilog tome. – Prethodne strategije su bile spisak nerealnih želja, bez jasnog viđenja mogućnosti da se
zacrtano realizuje. Zato je važno da se ovaj plan napravi realno, ali ne neambiciozno. Ranija dokumenta nisu
predviđala mehanizam za praćenje sprovođenja, pa nije moguće analizirati i oceniti učinjeno, što ovog puta
neće izostati.